ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Naujosios technologijos sudomino Panevėžio „Žemynos“ mokinius

2016 06 07

Mo­ky­ma­sis ir žai­di­mas – ga­na il­gai lai­ky­ti vie­na ki­tai prieš­ta­rau­jan­čio­mis są­vo­ko­mis, o pas­ta­ruo­ju me­tu vis daž­niau at­si­du­ria gre­ta. Ro­bo­ti­ka – tai sri­tis, lei­džian­ti su­jung­ti vi­sus mo­ky­mo­si žai­džiant pri­va­lu­mus: ga­li­my­bę ne iš­kal­ti, o gy­vai pa­jus­ti, ne pa­žiū­rė­ti pa­veiks­lė­ly­je, o pri­si­lies­ti, ne ak­lai kar­to­ti, o tik­rai su­vok­ti, kad ne­įgy­ven­di­na­mų tiks­lų nė­ra, tik rei­kia iš­lais­vin­ti sa­vo kū­ry­bi­nes vi­zi­jas ir pri­im­ti tin­ka­mus spren­di­mus.

Sie­kiant pa­ska­tin­ti vai­kus do­mė­tis nau­jau­sio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis, Pa­ne­vė­žio „Že­my­nos“ pro­gim­na­zi­jo­je vy­ko „Moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų šven­tė“. Šį ren­gi­nį or­ga­ni­za­vau aš, „Sma­gio­sios ro­bo­ti­kos“ bū­re­lio va­do­vė, fi­zi­kos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Ni­jo­lė Vai­čiu­ly­tė. Šven­tė­je ga­lė­jo da­ly­vau­ti vi­si, kas tik no­rė­jo. Į mo­kyk­lą at­vy­ko sve­čiai iš VšĮ „Ro­bo­ti­kos aka­de­mi­ja“. Jie pri­sta­tė vir­tu­a­lios re­a­ly­bės pro­gra­ma­vi­mą. Šven­tė bu­vo įdo­mi ir nau­din­ga, o tai liu­di­ja mo­ki­nių pa­gei­da­vi­mas da­ly­vau­ti pa­na­šiuo­se ren­gi­niuo­se.

Vi­sas teks­tas – www.ai­na.lt.

Ni­jo­lė VAI­ČIU­LY­TĖ
Pa­ne­vė­žio „Že­my­nos“ prog-jos fi­zi­kos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kėKomentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas