ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

Juliaus Janonio gimnazijos vertybės

2016 04 05

2014 ir 2015 metais Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos bendruomenė rinko ir grynino gimnazijos vertybes. Mokiniai, jų tėveliai, mokytojai apsistojo ties tomis, kurios turėtų tapti kiekvieno mūsų savastimi, sprendžiant problemas bei siekiant savo ir visos gimnazijos tikslų.

Išrinktos penkios esminės vertybės

Mokinių ir tėvų bendros vertybės buvo gryninamos per mokinių kultūrinę pažintinę veiklą, o rezultatai buvo pristatyti mokinių tėvų susirinkimuose. Mokytojai dirbo metodinėse grupėse ir taip pat pateikė savo vertybes. Išrinktas mokinių, jų tėvų ir mokytojų vertybes toliau grynino, aptarinėjo specialiai sudaryta bendra mokinių, jų tėvų ir mokytojų darbo grupė.

Vieną 2015-ųjų gruodžio vakarą susirinkę mąstėme, svarstėme, kas visiems svarbu. Skaitėme gimnazijos misiją, viziją, filosofiją, principus, norėjome, kad tai, ką atrinko bendruomenė, derėtų su svarbiausiais gimnazijos ir Lietuvos dokumentais: Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija bei Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“. Atrinkome penkias vertybes, kurias trumpai paaiškinome trimis teiginiais.

Vertybės – gimnazijos kultūros pagrindas

Darbo grupė sutarė: vertybės yra gimnazijos kultūros pagrindas. Jos mums parodo, kokiomis vertybėmis kasdien vadovautis,  įgyvendinant gimnazijos misiją, viziją bei siekiant strateginiuose ir metiniuose veiklos planuose išsikeltų tikslų. Sutarėme, jog keblioje situacijoje visada reikia atsigręžti į mūsų vertybes, jos turi padėti rasti sprendimus. Planuojame kitais mokslo metais vieną kultūrinę pažintinę dieną paskirti gimnazijos vertybėms, kad jas giliau suvoktume ir įprasmintume.

Vertybės, kuriomis vadovaujamės, yra šios: tobulėjimas (siekiame žinių ir jas taikome, mokomės vieni iš kitų ir iš savo klaidų, bendraujame ir bendradarbiaujame), pagarba (gerbiame save ir kitus, puoselėjame gimnazijos ir tautos kultūrą, tradicijas), sveikata (mokome ir mokomės saugioje aplinkoje, gyvename sveikai, siekiame darnos su savimi ir kitais), atsakomybė (sąžiningai vykdome savo pareigas, atsakome už savo elgesį, laikomės susitarimų), kūrybiškumas (esame kūrybingi ir veiklūs, atviri pokyčiams, formuojame kūrybai palankią aplinką).

Ką šios vertybės reiškia man? Tobulėjimą suprantu kaip visos gimnazijos bendruomenės mokymąsi, žinių siekimą, jų įprasminimą atliekant laboratorinius, eksperimentinius, tiriamuosius, kūrybinius darbus, mokymąsi išnaudojant įvairias edukacines aplinkas. Bendruomenė mokosi bendraudama ir bendradarbiaudama. Mokydamiesi vertiname tai, ką išmokome, o ne tai, kiek klaidų padarėme. Pagarba yra abipusė – gerbdami save, gerbiame ir kitus. Dirbame ir mokomės seniausioje miesto gimnazijoje, turinčioje prasmingą istoriją ir kultūrą. Savo geru darbu, mokymusi, elgesiu visi prisidedame ir tęsame gimnazijos tradicijas. Naujieji švietimo dokumentai vienu iš bendrojo ugdymo principų įvardija ugdymo visybiškumą, kaip mokinio psichinių, dvasinių, fizinių galių plėtotę. Pagaliau pripažįstamas ne tik intelekto ugdymas, bet galvojama apie visas tris asmenybės tobulėjimo kryptis – kūną, protą ir sielą, todėl svarbi ir kūno sveikata. Atsakomybė yra viena iš esminių vertybių, jai pritarė visos trys bendruomenės grupės. Vadinasi, visi puikiai supranta jos svarbą. Turime prisiimti atsakomybę sau už neparuoštas pamokas, kitus neįvykdytus įsipareigojimus. Leiskime sau ir kitiems prisiimti daugiau atsakomybės, tegu mus tai įpareigoja tesėti savo žodį. Kūrybiškumas – viena iš kompetencijų, kuri įgyjama tiek pagrindinio, tiek vidurinio ugdymo programoje. Svarbu atrasti savo stipriąsias asmenybės puses. Gimnazijoje vyksta daug įvairios neformalios veiklos, kuri padeda išlaisvinti savo kūrybingumą, įgyvendinti idėjas.

Zita STANKEVIČIENĖ
Juliaus Janonio g-jos direktoriaus pavaduotoja ugdymuiKomentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas