ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Laikomės žodžio
  • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

  • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
  • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

  • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
  • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

  • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
  • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

  • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
  • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

II respublikinė užsienio kalbų konferencija Šiaulių „Romuvos“ progimnazijoje

2016 03 18

Įvairiakalbis bendradarbiavimas lemia sėkmingą veiklą. 74 mokytojai ir 33 mokiniai iš Kauno, Kėdainių, Klaipėdos, Kupiškio ir kitų miestų darželių-mokyklų, pradinių mokyklų, progimnazijų bei gimnazijų sugužėjo į Šiaulių „Romuvos“ progimnaziją pasidalinti sėkmingos veiklos patirtimi respublikinėje užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių) metodinėje-praktinėje mokytojų ir mokinių konferencijoje „Sėkmingas užsienio kalbų mokymas(is) įgyvendinant pradinio ir pagrindinio ugdymo programas“.

Šiaulių rajono Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė, vadovėlių „Hello“ ir įvairių mokymo priemonių autorė Tatjana Kriliuvienė pabrėžė 21-ojo amžiaus kompetencijų ugdymo svarbą užsienio kalbų pamokose. Docentė, mokslų daktarė, Šiaulių universiteto (ŠU) Humanitarinio fakulteto Užsienio kalbų studijų katedros vedėja bei Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja Aina Būdvytytė apžvelgė iššūkius ir galimybes šiuolaikinėje užsienio kalbos pamokoje, o docentė, mokslų daktarė,  to paties fakulteto Rusų kalbos ir kultūros centro vedėja Svetlana Karavajeva atkreipė konferencijos dalyvių dėmesį į šiaurės Lietuvos rusų kalbos mokytojų dalykinės kompetencijos tobulinimo galimybes, realizuojant ŠU ir fondo „Russkij mir“ projektus.

Dirbdami grupėse dalyviai pristatė pamokas, projektus, renginius ir kitą sėkmingą veiklą, kurioje atskleidė užsienio kalbų mokymosi motyvuojančių metodų dermę, plėtojo socialinę kompetenciją, lavino viešo kalbėjimo gebėjimus, bendraudami ir bendradarbiaudami netradicinėje aplinkoje. Mokytojai ir mokiniai savo vaizdiniuose, stendiniuose bei žodiniuose pranešimuose gilinosi į kompetencijų ugdymą(si) organizuojant veiklas užsienio kalbų pamokų ir kitų mokymo(si) renginių metu. Konferencijos dalyviai diskutavo apie efektyvias, motyvuojančias bei į skirtingus mokinių gebėjimus nukreiptas užsienio kalbų mokymo(si) strategijas bei metodus, mokymosi pagalbos mokiniams teikimo formas, ugdymuisi padedančio, formuojamojo grįžtamojo ryšio ir pagalbą teikiančio vertinimo taikymą, kūrybiškumo ugdymą, pasitelkiant informacinių ir komunikacinių technologijų naujoves bei naudojant virtualias mokymosi aplinkas. Dalyviai pasakojo apie dalyvavimą mokyklos gyvenime tobulinant gebėjimą bendrauti užsienio kalba, kreipė dėmesį į ugdymo turinio integralumą, įtraukiantį į problemų sprendimą, projektinę tiriamąją ir kūrybinę veiklą, mokant(is) užsienio kalbų, veiksmingus būdus ir priemones skatinančias šio dalyko mokymosi motyvaciją, taip pat aukštesnių mąstymo gebėjimų reikalaujančios mokymosi veiklos organizavimą.

Apibendrindami konferenciją dalyviai kalbėjo, kad pasidalyti praktinėmis žiniomis buvo naudinga. konferencijos temos  siejosi su šiuolaikinių mokytojų ir mokinių poreikiais.

Šiaulių „Romuvos“ prog-jos užsienio kalbų metodinės grupės mokytojos,
konferencijos organizatorėsKomentuokite naujieną

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas