Bandomoji programa

„Besimokančių mokyklų tinklų“ pilotinis projektas buvo vykdomas 2006-2009 m. Jame dalyvavo 42 bendrojo lavinimo mokyklos iš visos Lietuvos. Pilotinio projekto esmė buvo ta, kad mokyklos, dalyvaujančios projekte, turėjo pasirinkti jiems svarbią problemą ir ją spręsti. Taip buvo akcentuojamas pačių mokyklų gebėjimas valdyti pokyčius, išmokti dirbti bendradarbiaujant, į tobulinimo procesą įtraukiant visus mokytojus bei mokyklos darbuotojus, siekiant bendro tikslo. Pagal pasirinktas problemas mokyklos buvo suskirstytos į 7 tinklus; kiekvienas tinklas turėjo po 6 mokyklas. Tuose 7 tinkluose mokyklos sprendė tokias problemas:

  • Mokymosi motyvacijos;
  • Mokinių mokymosi motyvacijos skatinimo ir palaikymo;
  • Mokymosi motyvacija – vertybė ir galimybių raktas;
  • Ugdymo turinio diferencijavimo ir individualizavimo;
  • Mokymo(si) proceso tobulinimo bendraujant ir bendradarbiaujant interesų grupėms;
  • Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo ugdymo procese;
  • Saugios ugdymo aplinkos kūrimo mokykloje.

Kiekvienoje projekto mokykloje iš tos mokyklos mokytojų buvo sudaryta mokymosi veikti mokykloje komanda, kuri ir bandė išgryninti mokyklos problemą bei ieškoti tos problemos sprendimo alternatyvų. Komandą paprastai sudarė 2-4 atstovai. Komanda mokėsi problemų identifikavimo bei jų sprendimo ir patys mokė savo mokyklos mokytojus, koordinavo visą veiklos procesą. Mokyklų komandų narių mokymus vykdė konsultantai. Mokyklų komandų nariai ne tik patys mokėsi bei mokė savo mokyklos mokytojus, bet taip pat planavo žingsnius bei konkrečius veiksmus, kaip būtų galima įveikti konkrečią mokyklos problemą. Po 2-3 mėnesių komandos vėl rinkosi į tinklą pasitarti, pasidalyti idėjomis, kaip sekasi vykdyti programą ir t.t.  Ryšius tarp tinklų palaikė 2 tinklo koordinatoriai bei ekspertas, o visų tinklų veiklą bendrai koordinavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

Išskirtinis šios programos ypatumas tas, kad buvo vykdoma BMT mokyklų veiklos stebėsena, kurią atliko kompetentinga tyrėjų grupė, sudaryta iš edukologijos srities specialistų: mokslininkų ir praktikų, turinčių tyrimo kompetenciją. Šios grupės nariai bendradarbiavo rengdami tyrimo veiklos projektą ir kurdami stebėsenai skirtas priemones bei analizuodami gautus rezultatus.

Daugiau informacijos apie pilotinį “Besimokančių mokyklų tinklų” projektą bei mokyklų patirtį galite rasti knygoje “Septynios besimokančių mokyklų istorijos”.

Pagrindiniai bandomosio programos dokumentai: