Metodinė medžiaga

1.1.1 veikla – BMT modelio kūrimo programos septynių problemų sprendimo modelių analizės atlikimas

Septyni problemų sprendimo modeliai buvo sukurti nacionalinės BMT bandomosios programos kūrimo metu (2007-2008 m.).

Utenos švietimo centro suburta darbo grupė atliko BMT modelio kūrimo programos septynių problemų sprendimo modelių analizę, kurioje atsispindi keliai ir galimybės, kaip mokykloms bendrauti ir bendradarbiauti sprendžiant iškylančias problemas, pateiktas Modelio programų įvertinimas kaip, taikant BMT bendradarbiavimą, galima spręsti problemas ir tobulinti mokyklą siekiant ugdymo kokybės.

Analizės duomenys ir išvados bus panaudoti rengiant galutinę BMT programą.

Visą Analizę rasite čia.

 

1.1.2 veikla – BMT modelio kūrimo programos 42 mokyklų veiklos įsivertinimo analizės atlikimas

Utenos švietimo centro suburta darbo grupė, vadovaujama dr. Beritos Simonaitienės, atliko 2006-2008 m. vykdytame BMT bandomajame projekte dalyvavusių 42 mokyklų veiklos įsivertimo analizę. Joje įvertinti mokyklų  naudoti įsivertinimo kriterijai bei rodikliai. Darbo grupė pateikė išvadas, kokia sukaupta įsivertinimo patirtimi galėtų pasinaudoti kitos.

Analizės duomenimis gali pasinaudoti mokyklos, vykdančios mokyklos vidaus auditą ir tobulindamos mokyklos darbo, ugdymo proceso kokybę, kuriančios bendradarbiavimo tinklus su kitomis mokyklomis, rengiančios naujas integruotas programas.

Analize naudojamasi kuriant galutinę BMT programą.

Visą analizę rasite čia.

 

1.2.2 veikla – BMT1 – tinklų kūrimo vietose bandomosios programos sukūrimas ir jos ekspertinis vertinimas

Utenos švietimo centro suburta darbo grupė 2009-2011 m. kūrė mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programą. Programos tikslas – Sukurti sąlygas mokykloms bendradarbiaujant tinkluose stiprinti mokyklų bendruomenių gebėjimą spręsti ugdymo proceso kaitos problemas ir gerinti ugdymo(si) kokybę, padėti spręsti ugdymo organizavimo, turinio planavimo, mokymosi motyvacijos, mokinių poreikių tenkinimo ir kitas problemas.

Programos apimtis: 48 val. (24 val. teorijos ir 24 val. praktinio darbo) ir 36 val. savarankiško darbo valandos. Teorinių užsiėmimų metu programos klausytojai bus supažindinti su mokyklos kaip besimokančios organizacijos veiklos bruožais, besimokančių mokyklų tinklų samprata, teoriniais tinklų kūrimo aspektais; tarptautine ir Lietuvos tinklų kūrimo patirtimi. Seminarų metu – bus analizuojama dalyvaujančių programoje mokyklų kaip besimokančių organizacijų veiklos bruožų išryškinimo ir gilinimo galimybės savo mokyklose; jų praktinė dalyvavimo įvairiuose tinkluose patirtis; kiekvienai mokyklai reikalingų sąlygų dalyvaujant tinkluose užtikrinimo aspektai; mokyklų gebėjimas spręsti ugdymo kaitos problemas; mokymo ir mokymosi kokybės gerinimo aspektai. Praktinių užsiėmimų metu, remiantis veiklos sąsiuvinio užduotimis, modeliuojami mokyklų tinklo kūrimo tikslai, veiklos gairės. Savarankiška veikla bus nukreipta į praktinius tinklų vietose kūrimo aspektus.

Programa gali naudotis mokyklos, regioniniai švietimo centrai, kitos organizacijos/institucijos, turinčios komandos formavimo, komandinio darbo savoje organizacijoje patirties.

BMT1 programą rasite čia.

BMT lektorių sąrašą rasite čia.

BMT mokyklų sąrašą rasite www.bmt.smm.lt  –> Dalyviai

 

1.2.3 veikla – BMT2 – BMT modelio kūrimo programos koregavimas ir galutinės BMT programos pirmos dalies sukūrimas ir jos ekspertinis vertinimas

Utenos švietimo centro suburta darbo grupė 2009-2011 m. kūrė mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programą. Programos tikslas – plėtoti mokyklų gebėjimą savarankiškai spręsti bendruomenėje iškylančias problemas, ugdyti gebėjimą nuosekliai ir nuolatos mokytis, siekti ilgalaikių tikslų  ir veikti drauge besimokančioje organizacijoje, paremtoje tvarios ir pasidalintos lyderystės principais ir sukuriančioje sąlygas nuolatos kurti, įgyti ir perimti žinias

Užsiėmimų organizavimo pobūdis – mišrus modelis, apimantis teorinius užsiėmimus ir aktyvius mokymo/si metodus, padedančius praktiškai išbandyti teorinius aspektus. Visų seminarų bendras bruožas – teorijos ir praktikos dermė, laisvas nuomonių keitimasis ir bendradarbiavimas.

Bendra kvalifikacijos tobulinimo programos trukmė 160 val.: 64 val. teorinio ir praktinio darbo bei 96 val. – savarankiško darbo mokyklose.

Programa susideda iš trijų turinio dalių, skirtų:

-                problemos identifikavimo ir sprendimo būdų paieškos mokymuisi;

-                konkrečios problemos sprendimo galimybių modeliavimui;

-                problemos sprendimo veiklos ir mokyklos kaip besimokančios organizacijos vertinimui.

Programa gali naudotis mokyklos, regioniniai švietimo centrai, kitos organizacijos/institucijos, norinčios išmokti komandos formavimo principų, įgyti komandinio darbo savoje organizacijoje patirties.

BMT2 programą rasite čia.

BMT lektorių sąrašą rasite čia.

BMT mokyklų sąrašą rasite www.bmt.smm.lt –> Dalyviai

 

2.1.1 veikla – BMT mokyklų įsivertinimo kriterijų sukūrimas

Utenos švietimo centro suburta darbo grupė sukūrė įsivertinimo kriterijus, kurie padės mokyklai, dalyvavusiai programoje, pačiai įsivertinti kokybinius problemos sprendimo pokyčius.

Naudodamasi jais, mokyklos bendruomenė galės nustatyti, kokiose srityse ir kaip mokykla patobulėjo, o kokiose srityse vis dar kyla problemų. Šį įsivertinimo įrankį gali naudoti visos šalies mokyklos atlikdamos privalomą vidaus auditą.

Parengti ir mokyklų išbandyti kriterijai bus išleisti prie metodinių rekomendacijų, kuriomis galės naudotis kitos mokyklos, tobulindamos savo ugdymo procesą.

Įsivertinimo kriterijus rasite čia.

 

2.1.2 veikla – BMT mokyklų vertinimo kriterijų sukūrimas

Darbo grupė sukūrė išorinio vertinimo kriterijus, kuriais galima įvertinti kiekvienos mokyklos, pradėjusios dalyvauti BMT, pirminę veiklos situaciją prasidedant projektui. Naudojantis jais galima atlikti ir nustatyti projekte jau dalyvaujančių mokyklų įrodymais pagrįstą pirminę situaciją. Vertinimo kriterijai panaudoti atliekant mokyklų išorinį tyrimą. Naudodamosios jo rezultatais, mokyklos galės palyginti įsivertinimo ir išorinio vertinimo rezultatus.

Baigiantis projektui mokyklos atliks pokyčių matavimo vidinį įsivertinimą. Tam, kad gautų tikslius rezultatus, jos pasinaudos projekto pradžioje atlikto išorinio vertinimo rezultatais. Lygindamos pradžioje gautus išorinio vertinimo ir pabaigoje matomus vidinio vertinimo rezultatus, mokyklos pamatys situacijos skirtumus ir pokyčius.

Vertinimo kriterijus gali naudoti savivaldybių administracijos švietimo padaliniai, norėdami įvertinti mokyklų situacijas, taip pat ir visos šalies mokyklos kaip mokyklų kokybės vertinimo kriterijus.

Parengti vertinimo kriterijai bus išleisti prie metodinių rekomendacijų, kuriomis galės naudotis kitos mokyklos, tobulindamos savo ugdymo procesą.

Vertinimo kriterijus rasite čia.

 

2.1.3 veikla – BMT mokyklų tyrimo atlikimas

Utenos švietimo centro suburta tyrėjų grupė atliko du pirminius tyrimus BMT2 ir BMT3 mokyklose bei antrinius tyrimus BMT1 ir BMT2 mokyklose. Antrinio tyrimo BMT3 mokyklose duomenys tvarkomi šiuo metu, todėl paskelbti bus vėliau.

Pirminiai tyrimai padėjo mokykloms aiškiau suvokti, kokios problemos aktualios jų bendruomenėms, kuria linkme reikėtų judėti kuriant tinklą savo organizacijos viduje, o antriniai tyrimai parodė, kokie pokyčiai mokyklose įvyko projekto metu.

BMT2 pirminį tyrimą rasite čia.

BMT3 pirminį tyrimą rasite čia.

BMT1 ir BMT2 antrinį tyrimą rasite čia.

 

2.1.4 veikla – BMT metodinių rekomendacijų parengimas bei jų ekspertinis vertinimas

Darbo grupė parengė metodines rekomendacijas sėkmingai BMT veiklai. Jose pateikta mokyklų, dalyvavusių BMT, geroji profesinė patirtis, kaip, sprendžiant mokyklai aktualiausią problemą, profesionaliai bendradarbiauti su kitomis mokyklomis ir sėkmingai  siekti ugdymo (si) gerinimo rezultatų.

BMT rekomendacijose sudėta medžiaga, kaip kurti bendradarbiaujančius mokyklų tinklus vietose (regionuose), kas juos turėtų administruoti, kaip tai daryti, pagal kokią programą dirbti ir pan. Tai pat rasite informacijos, kaip mokykloms burti komandas savo bendruomenėse, kaip identifikuoti aktualias problemas, kaip skatinti bendruomenę mokytis ir pan. Rekomendacijos – tai teoriniai BMT žingsniai.

Rekomendacijos išleistos 2000 egz. tiražu, dalinamos BMT mokyklų komandoms bei kitoms bendrojo lavinimo  mokykloms pagal sąrašą.

BMT metodines rekomendacijas rasite čia.