Seminarų medžiaga

2012 m. gegužės 15 – 16 d. seminaras “Besimokančių organizacijų tinklų kūrimo metodika: patirtis ir perspektyvos”

Prof. dr. Valdonė Indrašienė – Projekto planavimas

Doc. dr. Odeta Merfeldaitė – Besimokančių organizacijų tinklų kūrimo galimybės

Veiklos planavimas

1 priedas – BMT mokykloje kūrimo prielaidos

2 priedas – Laukiami rezultatai

4 priedas – Aktyvaus susirinkimo vedimo metodika

5 priedas – Tinklo kūrimo plano pagrindinių charakteristikų ryšio analizė

6 priedas – … regiono BMT3 tinklo veiklos planas

7 priedas – Kriterijai ir rodikliai

8 priedas – Interaktyvūs vertinimo metodai

2012 m. balandžio 2 – 3 d. seminaras „Vertinimas, įsivertinimas. Besimokanti mokykla.”

Doc. Dr. Viktorija Sičiūnienė – Mokinių nacionalinių tyrimų rezultatų panaudojimas

Elena Motiejunienė – Vertinimo paskirtis

Mokytis padedantis vertinimas

Ataskaita vadovaujamajam komitetui

Diagnostinis ir formuojamasis vertinimas

Grupės darbų pristatymų vertinimas

Individualus ir grupės vertinimas

Įsivertinimas – voratinklis

Keturios dimensijos

Laiškas “Mielasis drauge”

Mokymosi kreivė

Stalelio+ metodas

Užduotys atsiskaitymui (koordinatoriams atsiųsti iki balandžio 20 d.)

2012 m. vasario 29 – kovo 1 d. seminaras „Šiuolaikinis mokytojas – ugdymo proceso vadybininkas ir lyderis

Eglė Pranckūnienė – Lyderystė vardan mokymosi

Vida Gudžinskienė – Keliai į lyderystę

Užduotis (iki kovo 20 d. atsiųsti koordinatoriams) – Besimokančios mokyklos tinklo kūrimas

Anketa – Lyderystės gebėjimai

Testas – Kokie poreikiai svarbiausi jums

Knygų santraukos:

1 tema

2 tema

3 tema

4 tema

Praktinės užduotys:

Gerosios praktikos bankas

Kokia jūsų gyvenimo orientacija

Lyderis – patarėjas

Sakiniai

Žurnalistinis vertinimas

Refleksijai – Lyderystės aspektas

2012 m. sausio 23-24 d. seminaras „Efektyvus problemų sprendimas plėtojant besimokančių mokyklų tinklus“

Antanas Valantinas - Kaip suprasti kitus
Elena Motiejūnienė – Kompetencijų ugdymo ir vertinimo ypatumai
Genutė Gedvilienė – Praktinė užduotis Bokštas
Genutė Gedvilienė – Praktinė užduotis Problema
Odeta Merfeldaitė – Tėvų ir ugd. institucijos bendradarbiavimo tobulinimas
Remigijus Auškelis – Šeimos ir mokyklos partnerystė
Vida Gudžinskienė – Mokymosi kultūra
Vida Gudžinskienė – Planų analizė
Vida Gudžinskienė – Užduotis 1 – Mokymosi kultūros kūrimas
Vida Gudžinskienė – Užduotis 2 – Mokymosi kultūros struktūra
Valdonė Indrašienė – Motyvacija ir bendravimas  pamokoje (1 dalis)
Valdonė Indrašienė – Motyvacija ir bendradarbiavimas (2 dalis)

2011 m. spalio 6-7  d. seminaras „Besimokanti mokykla – tinklinė organizacija. Tinklų kūrimo galimybės“

Audronė Suminienė – Bendrųjų ugdymo planų nuostatų įgyvendinimas mokykloje
B. Simonaitienė - BO idėjos ir nuostatos
dr. Giedra Linkaitytė - Įsijungiančių į BMT projektą trečio šaukimo mokyklų pradinės situacijos analizė
prof. dr. Valdonė Indrašienė - Problemos sprendimo veiklos planavimas
Remigijus Auškelis – Svarbiausi kaitos principai
Voratinklis

2011 m. birželio 8 d. Projekto „Besimokančių mokyklų tinklai“ pasidalijimo patirtimi seminaras – kūrybinės dirbtuvės „BMT patirtis“

dr. Antanas Valantinas. Mokytojų išsakytų minčių „Idėjų kavinės“ metu apibendrinimas

2011 m. gegužės 18-19 d. seminaras „Vertinimas, įsivertinimas. Besimokanti mokykla“

dr. Elena Motiejūnienė – Vertinimas, įsivertinimas, pratimų aprašymai
Irena Sabaliauskienė – Mokyklos tobulinimo varomosios jėgos. Šiuolaikinio mokytojo vaidmuo
dr. Viktorija Sičiūnienė – Nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimo panaudojimas dalykinėms kompetencijoms ugdyti
Vertinimas
Vitas Zabita – NMVA duomenys

Seminaro dalies „Idėjų kavinė“ medžiaga

dr. Elena Motiejūnienė – „Idėjų kavinės“ išsakytų minčių apibendrinimas
Didėja atotrūkis tarp berniukų ir mergaičių pasiekimų, dėl kokių veiksnių? Kaip sumažinti jų įtaką?
Gabūs mokiniai. Kaip pilnavertiškai plėtojame jų gabumus ir paisome jų interesų?
Matoma ir paslėpta ugdymo turinio įtaka mokinių nuostatoms. Kuo gyvename mes, mokytojai?
Kaip pagerinti lietuvių kalbos rezultatus. Visų mokytojų rūpestis
Skirtingų dalykų mokytojų reikalavimai. Kaip vertinimą paversti apgalvotu, sistemingu, nuolatiniu tyrimu?
Žemų gebėjimų mokiniai. Kokį pasiekimų slenkstį laikysime patenkinamu?

2011 m. balandžio 18-19 d. seminaras, VII gr. grupinio tyrimo medžiaga

7 grupės tyrimas

2011 m. balandžio 18-19 d.d. seminaras „Šiuolaikinis mokytojas – ugdymo proceso vadybininkas ir lyderis“

Remigijus Auškelis - Pasidalytoji lyderystė – besimokančios mokyklos požymis
Vitalija Bujanauskienė, Vytautas Dumčius - Socialinės jėgos (poveikio) šaltiniai. Kaip vadovai gali panaudoti savo jėgos šaltinius
Doc. dr. G. Cibulskas - Lyderystės jėga: Pradėk nuo savęs – mokytojo kaip lyderio saviugda
Prof. G. Gedvilienė – Lyderystė mokymosi procese. Aktyvuoto ir Probleminio mokymosi modeliai
Prof. dr. Valdonė Indrašienė - Bendravimas ir bendradarbiavimas sprendžiant mokinio elgesio problemas
Prof. dr. Valdonė Indrašienė – Individualiam darbui
O. Merfeldaitė – Lyderystė
E. Stasiulienė – Refleksija
S. Vingelienė - Emocinio intelekto ugdymas – priemonė mokinių pasiekimams gerinti

2011 m. balandžio 4-5 d.d. seminaras „Problemos sprendimo projektavimas ir organizavimas kuriant besimokančią mokyklą“

Remigijus Auškelis - Besimokančios organizacijos mikroklimatas
Vitalija Bujanauskienė - Seminaras „Problemos sprendimo projektavimas ir organizavimas kuriant besimokančią mokyklą“
Vytautas Dumčius ir Nora Kungienė – Iškavos žuvų metodas
Odeta Merfeldaitė - Tėvų ir ugdymo institucijos bendradarbiavimo tobulinimas
Eglė Motiejūnienė - Sėkminga pamoka ir kompetencijų ugdymas
Elena Stasiulienė, Nijolė Šimkevičienė – „Problemų krepšelis“. Vidaus auditas
Elena Stasiulienė - Mokymosi motyvacijos skatinimo, aktyvaus mokymosi pamokoje galimybės
dr. Antanas Valantinas – Mokytojas ir mokinys. Kuris svarbesnis?
Saulė Vingėlienė - Ugdymo individualizavimas ir diferencijavimas

2011 m. vasario 21-22 d.d. seminaras „Efektyvaus bendravimo stiprinimas kuriant ir plėtojant besimokančius tinklus“

dr. A. Valantinas – Efektyvus bendravimas bendradarbiaujant
E. Stasiulienė – Kaip tobulėja mokymas ir mokymasis
E. Stasiulienė – Mokymasis_bendradarbiaujant
E. Stasiulienė – Užduotys – Grupinis tyrinėjimas
Prof. dr. Vida Gudžinskienė – Mokymo kultūros keitimas į mokymosi kultūrą
Kas yra mokymasis?
Komandos – žaidimai – turnyrai
Nėra „sunkių“ žmonių, žmonės yra skirtingi
Patarlės, mįslės turnyrui

2010 m. gruodžio 28 – 29 d. BMT2 seminaras Druskininkuose „Mokyklos kaip besimokančios organizacijos plėtra“

R. Auškelis – Besimokančios organizacijos mokykloje sukūrimo ir plėtros gairės
R. Auškelis – Svarbiausi kaitos principai (Pagal M. Fullan)
D. Drungilienė – Seminaro planavimas
Prof. G. Gedvilienė – Mokymosi strategijos
Prof. G. Gedvilienė – Problemos sprendimo žingsniai
Prof. G. Gedvilienė – Suaugusiųjų raida skirtingais amžiaus tarpsniais
hab. dr. Valdonė Indrašienė – Darbo plano sudarymas
N. Kungienė – 1 refleksijos teorija
Dr. B. Simonaitienė – Besimokanti organizacija ir įsivertinimas
Dr. A. Valantinas – Problemos apraiškos
Dinaminio fasilitavimo metodas
Istorija apie mažytes varlytes
Šifravimas

2010 m. spalio 25 d. seminaras Panevėžyje „BMT regionuose: problemos, idėjos, perspektyvos (II dalis)“

Eglė Pranskūnienė – Ar pedagogas – mokymosi lyderis?
hab. dr. Valdonė Indrašienė – Darbo plano sudarymas
dr. Odeta Merfeldaitė – BMT1 – tinklų kūrimo vietose bandomoji programa
Elena Stasiulienė – Ar mokyklos gali tapti besimokančiomis organizacijomis
Mokėjimo mokytis rodikliai

2010 m. rugsėjo 29-30 d. seminaras Panevėžyje „Problemos sprendimo planavimas“

dr. Giedra Marija Linkaitytė - Įsijungiančių į BMT projektą mokyklų vertinimas
dr. Elena Motiejūnienė - Kompetencijų ugdymas. Medotinė medžiaga
hab. dr. Valdonė Indrašienė – Mokymosi motyvacijos ypatumai
Voratinklis. Kaip mums sekasi individualizuoti ugdymą?

2010 m. liepos 1-2 d. seminaras „Besimokančių tinklų poveikis mokymui(si). Didžiosios Britanijos patirtis“

Programa
Lyderystė besimokančiame tinkle ir tinklui skirta parama
Konkrečiose mokyklose, kurios priklauso besimokančiam tinklui, veikiančių besimokančių profesionalų bendruomenių vertinimas
Veiksmingo tinklo savybių vertinimas
Pageidaujamos ir esamos padėties palyginimas Jūsų besimokančių profesionalų bendruomenėje
Mokymosi tinklo būklės nustatymas: vertinimo lentelė
Profesorė Louise Stoll ir Julie Temperley Mokymosi gebėjimų kūrimas

2010 m. birželio 23 d. BMT regionuose: problemos, idėjos, perspektyvos

Genutė Gedvilienė – Mokymo/si metodai
Genutė Gedvilienė – Aktyvaus dalyvavimo metodai
Antanas Valantinas – Aktyvus klausimymasis
Vida Gužinskienė - Palankių mokymosi aplinkų kūrimas alternatyvaus ugdymo kontekste
Vida Gužinskienė – PASIS elementai

2010 m. gegužės 20-21 d. BMT2 mokyklų komandų seminaras „BMT2 – mokomės kartu“. Bendrųjų sesijų pranešimai

Eglė Pranckūnienė - Mokykla kaip besimokanti organizacija ugdymo turinio kaitos kontekste
Elena Motiejūnienė ir Marina VildžiūnienėKompetencijų ugdymas – mokymosi įprasminimas
Antanas Valantinas – Problemos mūsų draugai?

2010 m. balandžio 1 d. seminaras „Stebėsenos kultūros kūrimas tinklų ir mokyklų stiprinimui (tobulėjimui). II dalis“

Elena Stasiulienė. Kelias iki metodo Švietimo portale
Elena Stasiulienė. Problemos atradimas
Elena Stasiulienė. Puodelis kavos
Genute Gedvilienė. Suaugusiųjų mokymosi ypatumai
Nora Kungienė ir Vytauto Dumčius. Išikavos žuvų metodas
Odeta Merfeldaitė. Efektyvi komunikacija
Remigijus Auškelis. Bendradarbiavimas su bendruomene
Remigijus Auškelis. Kaip kalbėti, diskutuoti, įtikinti
Remigijus Auškelis. Suaugusiųjų mokymas
Valdonė Indrašienė. Seminaro rengimas: mokymo metodai suaugusiųjų auditorijoje
Vida Gudžinskienė. Refleksija
Vida Gudžinskienė. Konstruktyvi ir nekonstruktyvi refleksija
Vitalija Bujanauskienė. Penki „Kodėl“

2010 m. vasario 2 d. Lindos Lee seminaras “MOKOMĖS KARTU: Kuriame įsivertinimo kultūrą tinklams ir mokykloms stiprinti Vilniuje”.

Lindos Lee seminaro 2010 m. vasario 2 d. skaidres[LT].pdf
Lindos Lee seminaro 2010 m. vasario 2 d. skaidres[EN].pdf

Informaciniai seminarai Panevėžyje (09-10-16) ir Utenoje (09-10-15). Seminarus vedė koordinatorės Birutė Graužinienė ir Skaidra Kriukienė.

Informacinis BMT seminaras Panevezyje (09-10-16) ir Utenoje (09-10-15).pdf

Informaciniai seminarai Klaipėdoje (09-10-27) ir Tauragėje (09-10-28). Seminarus vedė koordinatoriai Vytautas Dumčius ir Elena Stasiulienė.

Informacinis BMT seminaras Klaipedoje (09-10-27) ir Taurageje (09-10-28).pdf

Informaciniai seminarai Vilniuje (09-10-22) ir Kaune (09-10-23). Seminarus vedė koordinatorės Marija Bareikienė ir Silva Lengvinienė.

Informacinis BMT seminaras Vilniuje (09-10-22) ir Kaune (09-10-23).pdf

Informaciniai seminarai Telšiuose (09-10-21) ir Šiauliuose (09-10-20). Seminarus vedė koordinatorės Nora Kungienė ir Irena Sabaliauskienė.

Informacinis BMT seminaras Telsiuose (09-10-21) ir Siauliuose (09-10-20).pdf

Informaciniai seminarai Alytuje (09-10-27) ir Marijampolėje (09-10-20). Seminarus vedė koordinatoriai Rolandas Kučiauskas ir Vitas Zabita.

Informacinis BMT seminaras Alytuje (09-10-27) ir Marijampoleje (09-10-20) [1].pdf
Informacinis BMT seminaras Alytuje (09-10-27) ir Marijampoleje (09-10-20) [2].pdf
Informacinis BMT seminaras Alytuje (09-10-27) ir Marijampoleje (09-10-20) [3].pdf

Pasaka “Gyvūnų mokykla”

Pasaka.pdf

  1. Dar nėra komentarų.
(nebus skelbiama)