Veiklos

Utenos švietimo centras 2009-2011 m. įsipareigojo atlikti 14 projekto „Besimokančių mokyklų tinklai“ veiklų:

 • Atlikti Lietuvos bendrojo lavinimo besimokančių mokyklų tinklų (BMT) modelio kūrimo programos septynių problemų sprendimo modelių analizę, kurioje turi atsispindėti keliai ir galimybės, kaip mokykloms bendrauti ir bendradarbiauti sprendžiant iškylančias problemas ir tobulinti mokyklą siekiant ugdymo kokybės;
 • Parengti BMT modelio kūrimo programos 42 mokyklų veiklos įsivertinimo analizę, kur būtų įvertinti mokyklų naudoti įsivertinimo kriterijai bei rodikliai, ir išvadas, kuriose atsispindėtų įsivertinimo patirtis, kuria galėtų pasinaudoti kitos mokyklos tobulinant mokytojų kompetencijas bei gerinant mokymo ir mokymosi kokybę;
 • Pravesti informacinius seminarus apskrityse, kuriuose būtų informuojama apie vykdomą projektą, jo tikslus, mokyklų galimybes jame dalyvauti;
 • Sukurti BMT1 – tinklų kūrimo vietose bandomąją programą, kurioje turi būti nagrinėjama mokyklų bendradarbiavimo tinkluose sąlygų kūrimas, mokyklų bendruomenių gebėjimas spręsti ugdymo kaitos problemas, mokymo ir mokymosi kokybės gerinimas;
 • Atlikti BMT2 – BMT modelio kūrimo programos koregavimą ir sukurti galutinės BMT programos pirmą dalį, kurioje turi būti pakoreguoti BMT modelio  kūrimo programos septynių problemų sprendimo modeliai. Taip pat turi būti patikslintos problemos papildomai įtraukti naujai pasiūlyti klausimai;
 • Surengti mokyklų bendruomenių komandų mokymus, kuriuose turi būti nagrinėjama mokyklų bendradarbiavimo tinkluose sąlygų kūrimas, mokyklų bendruomenių gebėjimas spręsti ugdymo kaitos problemas, mokymo ir mokymosi kokybės gerinimas, suteikiama žinių, ugdomi gebėjimai mokyklų bendradarbiavimo tinkluose, tobulinamos mokyklų bendruomenių kompetencijos sprendžiant problemas ir gerinant ugdymo(si) kokybę. Bus vykdomi 3 šaukimai: vienas šaukimas pilote dalyvavusioms mokykloms (35) ir po dvejus šaukimus naujoms mokykloms (po 42 kiekvieną šaukimą);
 • Surengti pasidalijimo patirtimi seminarą su ne mažiau kaip 300 dalyvių, kurio metu bus aptarti nuveikti projekto darbai, įvertinti pasiekti tikslai. Į ją bus kviečiami projekto dalyviai, vykdytojai, kiti projekto eiga ir rezultatais suinteresuoti asmenys;
 • Sukurti BMT mokyklų įsivertinimo kriterijus, kurie padėtų pilotiniame projekte dalyvavusiai mokyklai pačiai įsivertinti kokybinius problemos sprendimo pokyčius. Remiantis jais, bus galima nustatyti, kokiose srityse ir kaip mokykla patobulėjo, o kokiose srityse mokyklai vis dar kyla problemų;
 • Sukurti BMT mokyklų vertinimo kriterijus, kuriais vadovaujantis tyrimo metu išorės vertintojai įvertintų pradedančių dalyvauti BMT projekte mokyklų situaciją pasirinktose problemose;
 • Atlikti BMT mokyklų tyrimą, remiantis sukurtais vertinimo kriterijais. Bus atliekami du pirminiai tyrimai antrojo ir trečiojo šaukimo mokyklose. Pirminės situacijos tyrimas padės mokyklai išsigryninti problemą, o baigiantis projektui mokyklos, turėdamos išorinio tyrimo rezultatus, galės įvertinti projekto pridėtinę vertę mokyklai;
 • Parengti BMT metodines rekomendacijas, kuriose bus vertinimo ir įsivertinimo kriterijai, problemų išgryninimo metodai, būdai, priemonės, taip pat BMT programos įgyvendinimo mokyklose žingsniai. Bus parengtos dvejos rekomendacijos: BMT1 ir BMT2 programoms;
 • Parengti BMT mokyklų patirties darbo sąsiuvinį su problemų identifikavimu, komandų formavimo ypatumais bei komandų veiklos pavyzdžiais;
 • Palaikyti virtualią aplinką, kurioje patalpinta ir kaupiama duomenų bazė;
 • Surengti teorinius-praktinius mokymus BMT koordinatorių ir ekspertų kompetencijų ugdymui pasaulinių kaitos tendencijų, komunikacijos, motyvacijos srityse.

ŠMM Švietimo aprūpinimo centras vykdo šias veiklas:

 • Knygos vertimas ir jo ekspertinis vertinimas;
 • Išverstos knygos leidyba;
 • Specializuotų straipsnių vertimai;
 • Specializuotos literatūros (edukacinių knygų) pirkimas.