Tikslas

Projekto „Besimokančių mokyklų tinklai“ pagrindiniai tikslai yra šie:

 1. Sukurti sąlygas BMT mokykloms stiprinti bendruomenių gebėjimą spręsti ugdymo proceso kaitos problemas:
  1.1. apibendrinti BMT pilotinio modelio patirtį;
  1.2. diegti BMT ugdymo institucijose;
  1.3. ugdyti BMT mokyklų mokytojų gebėjimą identifikuoti ir spręsti mokyklos bendruomenės problemas.
 2. Gerinti ugdymo(si) kokybę, padėti spręsti ugdymo organizavimo, turinio planavimo, mokymosi motyvacijos, mokinių poreikių tenkinimo ir kitas problemas:
  2.1. kaupti problemų identifikavimo ir jų sprendimo būdų duomenų bazę, kuria kūrybiškai galėtų naudotis kitos ugdymo institucijos;
  2.2. ugdyti BMT koordinatorių ir ekspertų kompetencijas, padedančias veiksmingai plėtoti BMT veiklą;
  2.3. sukurti BMT mokyklų vertinimo ir įsivertinimo sistemą bei kriterijus, parengti BMT programos metodines rekomendacijas.

Dalyvaujant projekte mokykloms atsiras reali galimybė tapti besimokančia organizacija, nes visi mokyklos bendruomenės nariai bus įtraukti į mokymosi procesą bei bus pasiekti tokie besimokančios organizacijos rodikliai, kaip nuolatinis mokymasis, kolegialus problemos sprendimas, pačių atlikto vertinimo rezultatų panaudojimas gerinant savijautą ir pasiekimus mokykloje, gerosios praktikos sklaida, naujų mokymosi formų  naudojimas, įdomesnis mokymasis.