Akredituotos projekto metu sukurtos kvalifikacijos tobulinimo programos


2012 m. spalio 19 d. Ugdymo plėtotės centras akreditavo projekto „Besimokančių mokyklų tinklai“ metu sukurtas ir išbandytas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas: „Besimokančių mokyklų tinklų (toliau – BMT) 1 kūrimo vietose programa” ir „Besimokančių mokyklų tinklų modelio kūrimo programa“.

„Besimokančių mokyklų tinklų modelio kūrimo programos“ tikslas – plėtoti mokyklų gebėjimą spręsti bendruomenėje iškylančias ugdymo problemas, veikiant drauge ir bendradarbiaujant su kitomis besimokančiomis mokyklomis. Kvalifikacijos tobulinimo programa skirta mokyklos komandai, kurią sudaro 5-6 mokyklos atstovai. Vienas iš programos uždavinių – išmokyti mokyklos bendruomenę plėtoti komandinio darbo gebėjimus, skatinant bendradarbiavimą tarp mokyklos narių. Taip pat – skatinti mokyklas ieškoti optimalių ir teoriškai pagrįstų, į pamatuojamus rezultatus orientuotų ugdymo problemų sprendimo būdų, analizuoti ir vertinti procesus, vykstančius kuriantis ir veikiant besimokančios mokyklos organizacijai.

„Besimokančių mokyklų tinklų (toliau – BMT) 1 kūrimo vietose programos” tikslas – stiprinti mokyklų bendruomenių gebėjimą spręsti ugdymo proceso kaitos problemas sukuriant sąlygas mokykloms bendradarbiauti tinkluose, nes toks bendradarbiavimas yra vienas iš veiksmingiausių būdų gilintis į mokymo praktikos gerąją patirtį, ieškoti naujų galimybių, suderinti mokymo ir profesinio tobulinimosi veiklą. Šios programos paskirtis yra plėtoti pedagogų kompetencijas kurti besimokančią bendruomenę savo mokykloje ir bendradarbiauti vietose su kitomis panašius tikslus keliančiomis mokyklomis, kolegialiai mokytis ir ieškoti aktualių, su mokinių ugdymo kokybės gerinimu susietų, problemų sprendimo kelių.

Kvalifikacijos tobulinimo programos skirtos ir pedagogams, ir mokyklų vadovams bei administracijos darbuotojams, taip pat institucijų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, vadovams, pedagoginiams darbuotojams, savivaldybių švietimo padalinių bei mokytojų švietimo centrų specialistams.

 

„Besimokančių mokyklų tinklų modelio kūrimo programa“

„Besimokančių mokyklų tinklų (toliau – BMT) 1 kūrimo vietose programa”

  1. Dar nėra komentarų.
(nebus skelbiama)