ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

ŠAC – šviesti, aprūpinti, padėti Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

 • Laikomės žodžio
 • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

 • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
 • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

 • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
 • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

 • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
 • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

 • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
 • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

ŠAC nuostatai

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. V-814

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS ŠVIETIMO APRŪPINIMO CENTRO
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras (toliau – Centras) yra švietimo pagalbos įstaiga, teikianti informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo, materialiosios ugdymo(si) aplinkos kūrimo pagalbą švietimo įstaigoms (išskyrus aukštąsias mokyklas) ir kitiems švietimo teikėjams.
 2. Vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro 1999 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 983, Centras yra Švietimo ir mokslo ministerijos Leidybos centro teisių ir pareigų perėmėjas.
 3. Centro veiklos pradžia – 2000 m. sausio 1 d.
 4. Centro savininkė yra valstybė. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Ministerija), buveinės adresas    A. Volano g. 2, 01516 Vilnius, juridinio asmens kodas 188603091. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija koordinuoja Centro veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia Centro nuostatus, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
 5. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
 6. Centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose, atributiką. Centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga, priklausomybė – valstybinė, institucijos grupė – švietimo pagalbos įstaiga. Centras turi paramos gavėjo statusą.
 7. Centro buveinės adresas – Geležinio Vilko g. 12, 03163 Vilnius, juridinio asmens kodas 190995938. Duomenys apie Centrą kaip juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Sutrumpintas Centro pavadinimas – ŠAC.
 8. Centro vieši pranešimai skelbiami Centro interneto tinklalapyje (http://www.sac.smm.lt) ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse. 

II SKYRIUS
CENTRO VEIKLOS SRITIS, RŪŠYS, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Centro veiklos sritis – švietimo pagalba.
 2. Pagrindinė veiklos rūšis – sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitų socialinių paslaugų, išskyrus socialinį draudimą, veiklos reguliavimas (kodas 84.12).
 3. Kitos veiklos rūšys:

11.1. leidybinė veikla (kodas 58);
11.2. švietimui būdingų paslaugų veikla (kodas 85.60);
11.3. duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla (kodas 63.11);
11.4. nuosavo ar nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (kodas 68.20).

 1. Centro veiklos tikslas – siekti aukštesnės švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) ir kitų švietimo teikėjų veiklos kokybės, teikiant jiems informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo, materialiosios ugdymo(si) aplinkos kūrimo pagalbą.
 2. Centro veiklos uždaviniai:

13.1. gerinti švietimo įstaigų materialinę ir intelektualinę infrastruktūrą;
13.2. aprūpinti švietimo įstaigas vadovėliais ir kitomis mokymo priemonėmis;
13.3. aprūpinti švietimo įstaigas ir kitus švietimo teikėjus ugdymo turinį ir ugdymo organizavimą reglamentuojančiais dokumentais ir mokykline dokumentacija;
13.4. tobulinti švietimo įstaigų darbuotojų kvalifikaciją.

III SKYRIUS
CENTRO FUNKCIJOS 

 1. Centras, įgyvendindamas pavestus uždavinius:

14.1. nustatyta tvarka organizuoja švietimo įstaigų aprūpinimą vadovėliais ir kitomis mokymo priemonėmis, kaupia informaciją apie leidėjus, gamintojus ir tiekėjus;
14.2. organizuoja švietimo įstaigų aprūpinimą naudodamas valstybės biudžeto lėšas ir kooperuodamas savivaldybių bei kitas lėšas;
14.3. organizuoja švietimo įstaigų dokumentacijos gamybą ir elektroninių leidinių leidybą, tiria paklausą, tvarko apskaitą ir aprūpina dokumentacija švietimo įstaigas ir kitus švietimo teikėjus;
14.4. leidžia metodines rekomendacijas ir leidinius, taip pat elektroninius, aiškinančius švietimo politiką, švietimo ir mokslo ministro patvirtintus dokumentus, reglamentuojančius ugdymo turinį ar ugdymo organizavimą;
14.5. nustatyta tvarka organizuoja švietimo įstaigų bibliotekų aprūpinimą ugdymo procesui reikalinga literatūra ir kitais informacijos šaltiniais;
14.6. leidžia Ministerijos informacinį leidinį ir organizuoja jo pristatymą švietimo įstaigoms;
14.7. kaupia ir analizuoja informaciją apie švietimo įstaigų įsigytus vadovėlius ir kitas mokymo priemones;
14.8. administruoja Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir kitų mokymo priemonių duomenų bazę;
14.9. inicijuoja švietimo įstaigų aprūpinimo projektus ir organizuoja jų vykdymą;
14.10. koordinuoja Ministerijos pavestų projektų rengimą ir įgyvendinimą;
14.11. organizuoja švietimo įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo renginius;
14.12. organizuoja naujų mokymo priemonių įdiegimo ir pritaikymo seminarus;
14.13. įgyvendina Ministerijos pavestus projektus ir programas;
14.14. dalyvauja švietimo ir mokslo ministro sudarytose darbo grupėse;
14.15. atlieka kitus jam pavestus Ministerijos darbus.

IV SKYRIUS
CENTRO TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ 

 1. Centras, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

15.1. pasirinkti tinkamas darbo formas ir metodus;
15.2. gauti reikiamą informaciją iš Ministerijos, kitų valstybės, savivaldybių institucijų, švietimo įstaigų ir kitų švietimo teikėjų;
15.3. bendradarbiauti su užsienio partneriais;
15.4. teisės aktų nustatyta tvarka valdyti, naudotis ir disponuoti priskirtu valstybės turtu ir lėšomis, sudaryti sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;
15.5. teisės aktų nustatyta tvarka teikti mokamas paslaugas ir nustatyti Centro teikiamų paslaugų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai kainą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybė;
15.6. sudaryti laikinąsias darbo grupes tam tikroms problemoms spręsti;
15.7. teikti Ministerijai siūlymus dėl teisės aktų projektų;
15.8. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
15.9. siųsti darbuotojus stažuotis, tobulinti kvalifikaciją šalies ir užsienio institucijose;
15.10. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

 1. Centras atsako už tinkamą funkcijų vykdymą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą.
 2. Centras už veiklą atsiskaito Ministerijai.

V SKYRIUS
CENTRO VALDYMAS IR VEIKLOS KOORDINAVIMAS

 1. Centrui vadovauja direktorius, kurį Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka konkurso būdu į pareigas skiria ir atleidžia iš jų švietimo ir mokslo ministras.
 2. Centro direktorius:

19.1. organizuoja Centro veiklą ir atsako už Centrui pavestų funkcijų vykdymą;
19.2. rengia ir teikia Koordinavimo tarybai aprobuoti Centro strateginį ir metinį darbo planą;
19.3. suderinęs su Ministerijairtina Centro struktūrą ir Centro darbuotojų pareigybių sąrašą;
19.4. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja ir disponuoja Centrui priskirtu turtu ir lėšomis, atsako už jų naudojimą;
19.5. Centro vardu sudaro darbo ir kitas sutartis, reikalingas institucijos veiklai užtikrinti;
19.6. atstovauja Centrui valstybinėse valdžios, valdymo, teisėtvarkos ir kitose institucijose;
19.7. teisės aktų nustatyta tvarka, neviršydamas darbo užmokesčio fondo lėšų, nustato darbuotojų atlyginimus;
19.8. tvirtina Centro struktūrinių padalinių nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima ir atleidžia darbuotojus, skatina juos ir priima sprendimą dėl darbo pareigų pažeidimo;
19.9. tvirtina Centro darbo tvarkos taisykles, rūpinasi intelektualiaisiais ir finansiniais ištekliais, darbuotojų darbo sauga;
19.10. vykdo kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 1. Centro direktoriaus pavaduotojai ir padalinių vadovai tiesiogiai vadovauja jų kompetencijai priskirtai darbo sričiai.
 2. Centro veiklą koordinuoja Koordinavimo taryba.
 3. Koordinavimo tarybos sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina švietimo ir mokslo ministras.
 4. Koordinavimo taryba:

23.1. siūlo švietimo ir mokslo ministrui ir Centro direktoriui sprendimus dėl Centro plėtros, veiklos tobulinimo ir veiklos prioritetų nustatymo;
23.2. aprobuoja Centro strateginio plano ir metinio darbo plano projektus, ne rečiau kaip kartą per metus išklauso Centro direktoriaus veiklos ataskaitą;
23.3. teikia siūlymus Ministerijai dėl Centro nuostatų ir struktūros pakeitimų.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ IR JŲ DARBO APMOKĖJIMAS 

 1. Centro darbuotojus Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka į darbą priima ir atleidžia iš jo Centro direktorius.
 2. Centro darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
CENTRO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ 

 1. Centras patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja teisės aktų nustatyta tvarka valstybei nuosavybės teise priklausančiu turtu.
 2. Centro lėšų šaltiniai:

27.1. Ministerijos pagal patvirtintą programos sąmatą iš valstybės biudžeto skiriamos lėšos;
27.2. tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;
27.3. pajamos, gaunamos už teikiamas paslaugas;
27.4. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos;
27.5. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

 1. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Centras buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Centro finansinės veiklos kontrolę teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Ministerija ir kitos įgaliotosios institucijos.

VIII SKYRIUS
DOKUMENTŲ VALDYMAS

 1. Centro dokumentų valdymas organizuojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

IX SKYRIUS
NUOSTATŲ TVIRTINIMAS, KEITIMAS IR PAPILDYMAS 

 1. Centro nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus tvirtina švietimo ir mokslo ministras.
 2. Centro nuostatai keičiami ir papildomi švietimo ir mokslo ministro, Centro direktoriaus ar Koordinavimo tarybos iniciatyva.

X SKYRIUS
CENTRO REORGANIZAVIMAS, PERTVARKYMAS IR LIKVIDAVIMAS 

 1. Centras reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Puslapis „ŠAC nuostatai“ paskutinį kartą atnaujintas 2018-03-08

 

Švietimo naujienos

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas