ŠAC - Švietimo aprūpinimo centras

Mūsų vertybės: Atsakingumas   Pasitikėjimas   Sąžiningumas   Pagarba   Pagalba

ATSAKINGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

 • Laikomės žodžio
 • Prieš imdamiesi veiksmų, išanalizuojame situaciją, įvertiname pasekmes, nuodugniai ir geranoriškai aptariame su kolegomis, kaip įgyvendinsime veiklas

PASITIKĖJIMAS

mums reiškia veiklos laisvę nevengiant įsipareigojimų, tad mes:

 • Leidžiame vieni kitiems pasirinkti patikėtų užduočių įgyvendinimo būdus
 • Mokomės iš klaidų ir reguliariai tobuliname savo kvalifikaciją

SĄŽININGUMAS

mums reiškia laiku ir kokybiškai atliekamas pareigas, tad mes:

 • Nemeluojame nei sau, nei kitiems
 • Nuomonę grindžiame faktais, ją pateikiame nepažeisdami kito žmogaus jausmų ir nuostatų

PAGARBA

mums reiškia kiekvieno žmogaus kaip asmenybės priėmimą, tad mes:

 • Įsiklausome ir išklausome įvairiausias nuomones ir pasiūlymus be išankstinių sąlygų ar nusiteikimo
 • Neužgauname vieni kitų orumo, konstruktyviai teikiame ir priimame grįžtamąjį ryšį

PAGALBA

mums reiškia drąsą kreiptis pagalbos ir atvirai ją priimti, tad mes:

 • Susidūrę su sunkiai sprendžiama problema, atvirai dalijamės su kolegomis ir bandome ją išspręsti bendrai
 • Pastebėję, kad kolega turi sunkumų, neatidėliodami pasisiūlome padėti juos įveikti sutelktai

ŠAC nuostatai

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro
2006 m.  vasario 7 d. įsakymu  Nr.ISAK-201
(Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro
2012 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-1098
redakcija)

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS ŠVIETIMO APRŪPINIMO CENTRO NUOSTATAI

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras (toliau – Centras) yra valstybinė švietimo pagalbą mokyklai teikianti švietimo įstaiga.
 2. Vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro 1999 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 983, Centras yra Švietimo ir mokslo ministerijos Leidybos centro teisių ir pareigų perėmėjas.
 3. Centro veiklos pradžia – 2000 m. sausio 1 d.
 4. Centro savininkė yra valstybė. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Ministerija), buveinės adresas A.Volano g. 2/7, LT- 01516 Vilnius, juridinio asmens kodas 188603091. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija koordinuoja Centro veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta  tvarka keičia Centro nuostatus, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
 5. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija (Žin., 1992, Nr. 33-1014), Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804), kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
 6. Centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose, atributiką. Centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga, priklausomybė – valstybinė, institucijos grupė – švietimo pagalbos įstaiga. Centras turi paramos gavėjo statusą.
 7. Centro buveinės adresas – Geležinio Vilko g. 12, LT – 01112 Vilnius,  juridinio asmens  kodas 190995938. Duomenys apie Centrą kaip juridinį asmenį kaupiami ir saugomi  Juridinių asmenų registre. Sutrumpintas Centro pavadinimas – ŠAC.
 8. Centro vieši pranešimai skelbiami Centro interneto tinklapyje (http://www.sac.smm.lt) ir (ar) ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

II. CENTRO VEIKLOS SRITIS, RŪŠYS, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 1. Pagrindinė veiklos sritis – švietimo pagalba.
 2. Pagrindinė veiklos rūšis – švietimo tarnybų veiklos reguliavimas (kodas 84.12).
 3. Kitos veiklos rūšys:

11.1. leidybinė veikla (kodas 58.1);
11.2. švietimui būdingų paslaugų veikla (kodas 85.60);
11.3. duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla (kodas 63.11);
11.4. nuosavo ar nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas  (kodas 68.20).

 1. Centro veiklos tikslai ir uždaviniai:

12.1. aprūpinti švietimo įstaigas vadovėliais ir kitomis mokymo priemonėmis;
12.2. aprūpinti švietimo įstaigas ugdymo turinį ir ugdymo organizavimą reglamentuojančiais dokumentais kykline dokumentacija;
12.3. tobulinti švietimo įstaigų darbuotojų kvalifikaciją.

III. CENTRO FUNKCIJOS

 1. Centras, įgyvendindamas pavestus uždavinius:

13.1. nustatyta tvarka organizuoja švietimo įstaigų aprūpinimą vadovėliais ir kitomis mokymo priemonėmis, kaupia  informaciją apie leidėjus, gamintojus ir platintojus;
13.2. organizuoja švietimo įstaigų aprūpinimą panaudojant valstybės biudžeto lėšas ir kooperuojant savivaldybių bei kitas lėšas;
13.3. organizuoja švietimo įstaigų dokumentacijos gamybą, tiria paklausą, tvarko apskaitą ir aprūpina dokumentacija švietimo įstaigas;
13.4. leidžia metodines rekomendacijas ir leidinius, aiškinančius švietimo politiką, švietimo ir mokslo ministro patvirtintus dokumentus, reglamentuojančius ugdymo turinį ar ugdymo organizavimą;
13.5. nustatyta tvarka organizuoja švietimo įstaigų bibliotekų aprūpinimą programine, informacine, populiariąja mokslo, vaikų, metodine literatūra ir kitais informacijos šaltiniais;
13.6. leidžia Švietimo ir mokslo ministerijos informacinį leidinį ir organizuoja jo pristatymą švietimo įstaigoms;
13.7. kaupia ir analizuoja informaciją apie švietimo įstaigų įsigytus vadovėlius ir kitas mokymo priemones;
13.8. administruoja vadovėlių ir kitų mokymo priemonių duomenų bazę;
13.9. inicijuoja švietimo įstaigų aprūpinimo projektus ir organizuoja  jų vykdymą;
13.10. koordinuoja Švietimo ir mokslo ministerijos pavestų projektų rengimą ir įgyvendinimą;
13.11. organizuoja švietimo įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo renginius;
13.12. organizuoja naujų mokymo priemonių įdiegimo ir pritaikymo seminarus;
13.13. įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerijos pavestus projektus ir programas;
13.14. atlieka kitus jam pavestus Švietimo ir mokslo ministerijos darbus.

IV. CENTRO TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

 1. Centras, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

14.1. pasirinkti tinkamas darbo formas ir metodus;
14.2. gauti reikiamą informaciją iš Švietimo ir mokslo ministerijos, kitų valstybės, savivaldybių institucijų, mokyklų;
14.3. bendradarbiauti su užsienio partneriais;
14.4. teisės aktų nustatyta tvarka valdyti, naudotis ir disponuoti priskirtu valstybės turtu ir lėšomis, sudaryti sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;
14.5. teisės aktų nustatyta tvarka teikti mokamas paslaugas ir nustatyti Centro teikiamų paslaugų kainas, išskyrus tuos atvejus, jei kainą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybė;
14.6. atskiroms problemoms spręsti sudaryti laikinas darbo grupes;
14.7. teikti Švietimo ir mokslo ministerijai siūlymus dėl teisės aktų projektų;
14.8. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 1993,Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818) nustatyta tvarka;
14.9. siųsti darbuotojus stažuotis, tobulinti kvalifikaciją šalies ir užsienio institucijose;
14.10. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis

 1. Centras atsako už tinkamą funkcijų vykdymą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą.
 2. Centras už veiklą atsiskaito Švietimo ir mokslo ministerijai.

V. CENTRO VALDYMAS IR VEIKLOS KOORDINAVIMAS

 1. Centrui vadovauja direktorius, kurį teisės aktų nustatyta tvarka konkurso būdu skiria ir atleidžia švietimo ir mokslo ministras.
 2. Centro direktorius:

18.1. organizuoja Centro veiklą ir atsako už Centrui pavestų funkcijų vykdymą;
18.2. rengia ir teikia Centro Koordinavimo tarybai aprobuoti metinį darbo planą;
18.3. teikia Koordinavimo tarybai aprobuoti Centro nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus;
18.4. suderinęs su Ministerijairtina Centro struktūrą ir Centro darbuotojų pareigybių sąrašą;
18.5. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja ir disponuoja Centrui priskirtu turtu ir lėšomis, atsako už jų panaudojimą;
18.6. Centro vardu sudaro darbo ir kitas sutartis, reikalingas institucijos veiklai užtikrinti;
18.7. atstovauja Centrui valstybinėse valdžios, valdymo, teisėtvarkos ir kitose institucijose;
18.8. teisės aktų nustatyta tvarka, neviršydamas darbo užmokesčio fondo lėšų, nustato darbuotojų atlyginimus;
18.9. tvirtina Centro struktūrinių padalinių nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2669) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima ir atleidžia darbuotojus, skatina juos ir skiria jiems drausmines nuobaudas;
18.10. tvirtina Centro darbo tvarkos taisykles, rūpinasi intelektualiaisiais ir finansiniais ištekliais, darbuotojų darbe sauga;
18.11. vykdo kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 1. Centro direktoriaus pavaduotojai ir padalinių vadovai tiesiogiai vadovauja jų kompetencijai priskirtai darbo sričiai.
 2. Centro veiklą koordinuoja Centro Koordinavimo taryba (toliau – Koordinavimo taryba).
 3. Koordinavimo tarybą sudaro septyni nariai.
 4. Koordinavimo tarybos sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina švietimo ir mokslo ministras.
 5. Koordinavimo taryba:

23.1. aprobuoja Centro nuostatus, jų pakeitimus bei papildymus;
23.2. siūlo strateginius sprendimus dėl institucijos veiklos plėtros ir nustato institucijos veiklos prioritetus;
23.3. aprobuoja Centro darbo plano projektą, kartą per metus išklauso Centro direktoriaus veiklos ataskaitą;
23.4. koordinuoja Centro veiklą, bendradarbiauja su visomis suinteresuotomis valstybės institucijomis;

 1. Centro struktūrą sudaro padaliniai, atsakingi už nuoseklų ir sistemingą pavedimų vykdymą.

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ IR JŲ DARBO APMOKĖJIMAS

 1. Centro darbuotojus Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka į darbą priima ir atleidžia iš jo Centro direktorius.
 2. Centro darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

VII. CENTRO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 1. Centras patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja teisės aktų nustatyta tvarka valstybei nuosavybės teise priklausančiu turtu.
 2. Centro lėšų šaltiniai:

28.1. Švietimo ir mokslo ministerijos pagal patvirtintą programos sąmatą iš valstybės biudžeto skiriamos lėšos;
28.2. tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;
28.3. pajamos, gaunamos už teikiamas paslaugas;
28.4. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos;
28.5. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

 1. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Centras buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Centro finansinės veiklos kontrolę teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Ministerija ir kitos įgaliotos institucijos.

VIII. DOKUMENTŲ VALDYMAS

 1. Centro dokumentų valdymas organizuojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

IX. NUOSTATŲ TVIRTINIMAS, KEITIMAS IR PAPILDYMAS

 1. Centro nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus, aprobuotus Koordinavimo tarybos, tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras.
 2. Centro nuostatai keičiami ir papildomi Švietimo ir mokslo ministerijos, Centro direktoriaus ar Koordinavimo tarybos iniciatyva.

X. CENTRO REORGANIZAVIMAS, PERTVARKYMAS IR LIKVIDAVIMAS

 1. Centras reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

_____________________________________________

Puslapis „ŠAC nuostatai“ paskutinį kartą atnaujintas 2015-01-25

Mokymosi išteklių medžiaga

Mokymosi išteklių video medžiaga

Vadovėlių duomenų bazė

Vadovėlių duomenų bazė

Lietuvos pirmoko pasas

projektas